Search

صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تفاوت بین پمپ های گاز و پمپ های دیگر
Aug 29, 2018

1. هوای سفتی: تشخیص تنگی هوا سخت انجام شده از ورودی به خروجی با هیچ نشت هوا.2. بزرگ جریان: از 0.3 /min m3 به 90 m3 /min.3. طول عمر: مسیر گاز به شدت از مدار که برق زندگی با توجه به رطوبت بالا گاز را تحت تاثیر قرار خواهد شد جدا.4. خوب نگهداری: شما می توانید توسط خودتان تعمیر با ابزار ساده و لوازم جانبی.6. جریان فشار را می توان برای گاز طبیعی و بیوگاز در محدوده خاص تنظیم شده است.


اخبار مرتبط